Het gebruik van deze websitesite is gratis. Door het bezoeken van Petitie-Online.eu, Petitie-Online.nl of PetitieOnline.eu (hierna te noemen Petitie-Online) gaat u akkoord met onze voorwaarden. Deze houden tevens in dat u akkoord bent met het plaatsen van cookies die het noodzakelijk maken onze servers draaiende te houden.

Door het ondertekenen van een petitie op Petitie-Online gaat u er tevens mee akkoord dat uw naam en emailadres gebruikt mogen worden bij het aanbieden van de definitieve lijst aan een vertegenwoordiger van de organisatie waaraan deze petitie wordt overhandigd. Tevens gaat u akkoord met het gebruik van uw emailadres door Petitie-Online.eu en partners, om zo het gebruik van Petitie-Online gratis mogelijk te houden.

Alle informatie, waaronder petities, eventuele reacties, meningen en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door Petitie-Online. De petities worden opgezet door gebruikers. Petitie-Online controleert slechts of alle velden goed zijn ingevuld; De petities en teksten blijven voor verantwoording van de indiener van de petitie.

Petitie-Online staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Petitie-Online en/of in andere electronische communicatie zoals emails en/of nieuwsbrieven, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van meningen, teksten, handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op teksten op deze site. Door het indienen van een petitie aanvaardt de indiener dat eventuele schade, veroorzaakt door indiener, kan worden verhaald op de indiener, vermeerderd met de kosten die Petitie-Online moet maken om deze schade te vergoeden, verhalen en herstellen.

Petitie-Online kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Petitie-Online behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de indiener van enige petitie, of de gehele site op te schorten of stop te zetten, zonder hiervoor verantwoording af te moeten leggen. Petitie-Online heeft het recht om naar eigen inzicht petities te weigeren of te annuleren, alsmede bezoekers, IP-adressen of emailadressen te blokkeren.

Op alle overeenkomsten tussen Petitie-Online en bezoekers van deze site is het Nederlandse recht van toepassing. Petitie-Online behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te brengen. Deze algemene voorwaarden zijn te ale tijden op deze plek beschikbaar.